Toimitusehdot


Toimitusehdot voi­mas­sa 1.10.2018 al­kaen

Kiitos tilauksesta
Suuri kiitos kun tilaat verkkokaupastani. Samalla tuet kotimaista taiteilijaa, muotoilijaa ja yrittäjää. Olen kiitollinen, että valitsit juuri minut taideteoksesi tekijäksi. Uskon, että ostoksestasi on iloa vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vakuutan, että kaikki tällä sivustolla myytävät teokset ovat uniikkeja yksittäiskappaleita, toista samanlaista ei ole. Jokainen teos on valmistettu käsin studiollani Pälkäneellä laadukkaista, kestävistä materiaaleista. Teosten takana on kirjoitettuna signeeraus ja valmistumisvuosi. Teokset myydään täysin ripustusvalmiina. 

Yleis­tä verk­ko­kau­pas­ta
Marika Viskarin verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta myy Marika Elena Viskari (yksityinen elinkeinon harjoittaja/ y-tun­nus 2939918-2). Myyn tuot­tei­ta täy­si-ikäi­sil­le yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tyk­sil­le ympäri maailmaa. Marika Viskari maksaa tuotteiden toimituskulut ja pakkauskulut suomeen, joten ne ovat Suomen alueelle tilaavalle asiakkaalle ilmaiset. Toimitus maksetaan asiakasta lähimpänä olevaan matkahuoltoon asti. Joitakin pienikokoisia tuotteita, kuten julisteita, toimitan myös Postin kautta. Muihin maihin kuin Suomeen, lähetys-ja pakkauskulut ovat 19,50 euroa. Suomen ulkopuolelle toimitus tapahtuu vain Postin kautta.

Toimituskulujen lisäksi hinnat sisältävät arvon­li­sä­ve­ron (ALV taiteessa 10 %, tuotteissa 24 %).  Tuotteet voi myös noutaa studioltani Pälkäneeltä, Kansikantie 25. Kau­pan si­vuil­la nä­ky­vät hin­nat kos­ke­vat vain net­ti­kaup­paa. Pi­dä­täm­me oi­keu­den hin­to­jen muu­tok­siin.

Ti­laa­mi­nen
Tuot­teet ti­la­taan pää­sään­töi­ses­ti in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä osoit­tees­ta www.marikaviskari.com/kauppa, os­tos­ko­rin kaut­ta. Kaik­ki ti­lauk­set vah­vis­te­taan säh­kö­pos­til­la, jos­sa il­moi­te­taan ti­lauk­sen hin­ta se­kä ti­la­tut tuot­teet. Ti­laus­vah­vis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää säh­kö­pos­tio­soitteen il­moit­ta­mis­ta ti­lauk­sen yh­tey­des­sä.

Asia­kas si­tou­tuu jo­kai­sen ti­lauk­sen yh­tey­des­sä voi­mas­sa ole­viin toi­mi­tuseh­toi­hin.

Mak­su­ta­vat
Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun to­teut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Checkout oy Finland (y-tunnus 2196606-6) yh­teis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Vi­sa, Vi­sa Elect­ron tai Mas­terCard-kor­teil­la teh­tä­vis­sä mak­suis­sa Checkout oy nä­kyy mak­sun saa­ja­na kort­ti­las­kul­la ja vä­lit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Checkout oy:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Mak­sa­mi­nen ta­pah­tuu Checkout Finland Oy:n si­vus­ton kaut­ta.Tuot­teet mak­se­taan ti­lauk­sen yh­tey­des­sä. Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la:

Pankkikortit:
Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout Finland tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella

Luot­to­kor­tit:
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin

Muut maksutavat:

Ostokset voi maksaa myös Collector osa- maksulla. Käytössä on myös OP-lasku, Mash, Joustomaksu, Pivo, Mobilebay ja Masterpass.

Checkout Finland Oy 

Yhteystiedot:

Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, Finland (y-tunnus 2196606-6)

Pu­he­lin ja sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi 0800 552 010 (0,00 €/min+pvm) Ma–su klo 6–23

Toi­mi­tusai­ka ja -ta­pa
Pos­ti­tan tuot­tei­ta jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä. Ti­lauk­set toi­mi­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 5 ar­ki­päi­vän si­säl­lä ti­lauk­sen te­ke­mi­ses­tä ja las­kun mak­sa­mi­ses­ta. Pa­ke­tit toi­mit­taa pe­ril­le Oy Mat­ka­huol­to Ab. Li­sä­tie­toa Mat­ka­huol­los­ta, ku­ten pa­ket­tien nou­to­pai­kois­ta, saat osoit­tees­ta www.matkahuolto.fi. Kun tilauksesi on perillä lähimmässä Matkahuollon pisteessäsi, saat Matkahuollolta tekstiviestin ja sähköpostin. Tilaustöissä toimitusaika sovitaan aina erikseen.

Vaih­to- ja pa­lau­tuseh­dot
Asiak­kaal­la on Suo­men ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mu­kai­nen 14 päi­vän vaih­to- ja pa­lau­tusoi­keus. Pa­lau­tusoi­keus kos­kee vain al­ku­pe­räis­kun­nos­sa ole­via myyn­ti­kel­poi­sia tuot­tei­ta. Yritykselläni on muutenkin tyytyväisyystakuu, koska haluan että asiakas on aina täysin tyytyväinen. Jos et olisikaan jostain syystä tyytyväinen tilaamaasi tuotteeseen, saat palauttaa sen 14 päivän sisällä vastaanottamisesta.

13.6.2014 voi­maan tul­lut uusi verk­ko­kaup­pa­la­ki on muut­ta­nut ti­lauk­sen pe­ruu­tuseh­to­ja hieman mutkikkaammiksi. Pelk­kä ta­va­ran pa­laut­ta­mi­nen tai nou­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen Mat­ka­huol­los­ta il­man eril­lis­tä pe­ruu­tusil­moi­tus­ta ei rii­tä kau­pan pe­ru­mi­seen, vaan nou­ta­mat­ta jä­tet­ty pa­ket­ti kat­so­taan toi­mi­te­tuk­si os­tok­sek­si. Näyt­tö­vel­voi­te pe­ruu­tusil­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä on asiak­kaal­la.

Asiak­kaan tu­lee il­moit­taa ta­va­ran pa­lau­tuk­ses­ta säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen marika.viskari@gmail.com. Pa­laut­taes­sa­si tuot­teen pak­kaa se huolellisesti vas­taan­ot­to­het­keä vas­taa­val­la ta­val­la. Pa­lau­tus tapahtuu Mat­ka­huol­lon vä­li­tyk­sel­lä. Pa­lau­tus­ku­lu­ja kor­va­taan mak­si­mis­saan sa­man ver­ran kuin tuot­teen lä­het­tä­mi­nen mak­soi en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la. Palautus osoitteen saat tarvittaessa sähköpostitse.

Kun mahdollinen pa­lau­tus on hy­väk­syt­ty, ra­hat pa­lau­te­taan suo­raan ti­lil­le­si pa­lau­tuk­sen vas­taan­o­ton ja kä­sit­te­lyn jäl­keen.

On­gel­ma­ti­lan­teet
Mi­kä­li tuo­te on ka­don­nut kul­je­tuk­sen ai­ka­na, vioit­tu­nut tai sinulle on on toi­mi­tet­tu vää­rä tuo­te, tu­lee vir­hees­tä  ilmoittaa vä­lit­tö­mäs­ti säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen marika.viskari@gmail.com tai soittamalla +35845 118 2810

Il­moi­tus vir­heel­li­ses­tä toi­mi­tuk­ses­ta tai vial­li­ses­ta tuot­tees­ta on teh­tä­vä 14 päi­vän si­säl­lä tuot­teen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Jos pa­ket­ti on vioit­tu­nut Mat­ka­huol­lon kul­je­tuk­sen ai­ka­na, on asias­ta teh­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti rekla­maa­tio Mat­ka­huol­toon.

Muu­ta
Pi­dä­täm­me oi­keu­den muut­taa toi­mi­tuseh­to­jam­me. Ennen ti­laus­ta on hyvä tu­tus­tua kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toi­mi­tuseh­toi­hin.

Marika Viskari kä­sit­te­lee kaik­ki asia­kas­tie­dot täy­sin luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Yhteystietoja tai muita tietoja asiakkaasta, ei anneta missään tilanteessa kenellekkään muulle osapuolelle